ABAQUS - charakteristika systému

Moduly systému
ABAQUS/Standard

Øe¹itelné problémy.

 1. Lineární problémy

 2. Nelineární problémy
  1. úlohy statiky
   • Newton Raphsonova metoda
   • BFGS
   • metoda délky oblouku (modifikovaná Riksova metoda)
  2. viskoelastická/viskoplastická odezva
  3. pøímá dynamická integrace (Newmarkova metoda, kontrola num. tlumení)
  4. statická teplotní analýza
  5. tepelnì pøechodové jevy
  6. difuze - ustálené stavy
  7. difuze - pøechodové stavy
  8. sdru¾ené úlohy
   • tepelnì - mechanické problémy
   • tepelnì - elektrické problémy
   • piezzoelektrické problémy
   • akusticko - mechanické problémy
   • mechanika porézních materiálù (kapilární efekty, nasákavost, ...)


Materiálové modely (výbìr)

 1. Elastické
  1. Lineárnì elastický
   • isotropní
   • ortothropní
   • anizotropní
  2. Ortotropní s poru¹ením v rovinné napjatosti
  3. Porézní elastický
  4. Hypoelastický
  5. Hyperelastický
   • obecná funkce energie napjatosti (vè. Money-Rivlin)
   • Ogdenùv model
   • stlaèitelné, málo stlaèitelné, nestlaèitelné
  6. Viskoelastický
 2. Plastické a creepové
  1. plasticita kovových materiálù
   • Mises-Hill
   • zpevnìní isotropické, kinematické, ORNL
   • Gurson (porézní kovy)
  2. creep
   • èasové i deformaèní zpevnìní
   • Singh-Mitchell
  3. objemové zmìny, bobtnání
  4. Drucker-Prager
  5. Cam-clay


3. Kontakty


4. Øe¹iè


5. Elementová knihovna


ABAQUS/Explicit

Speciální øe¹iè pro simulace rychlých dynamických (rázových) dìjù a velkých pøetvoøení, vèetnì destrukèních po¹kození. Pro øe¹ení jsou pou¾ity explicitní dynamické metody. Øe¹iè je napsán v jazyce C a je "full vectorized".

Orientaèní okruh øe¹itelných problémù


ABAQUS/Aqua

Volitelný modul k ABAQUS/Standard, umo¾òuje urèit odezvy tìles obtékaných tekutinami, napø. vleèení kabelu øekou, pùsobení vìtru na konstrukce apod. V ¾ádném pøípadì nepoèítá proudìní tekutin jako takových.

Na ÈVUT není pro tento modul zakoupena licence.


ABAQUS/USA

Interface k programu Underwater Shock Analysis firmy Lockheed. Vyu¾ití napovídá název, pou¾itelné napø. pro urèování úèinkù podmoøských výbuchù na ponorky.

Na ÈVUT není pro tento modul zakoupena licence.


ABAQUS/Pre

Preprocesor. Na ÈVUT se nepou¾ívá, místo nìj pou¾íváme MSC/Patran nebo preprocesor k ANSYSu a pøekladaè vstupních dat.

Do budoucna nebude ji¾ provádìn vývoj tohoto preprocesoru a bude nahrazen novým prostøedím - ABAQUS/Cae.


ABAQUS/Post

Postprocesor. Grafické rozhraní X11. Mo¾né výstupy do Postscriptu, HPGL a Tektronix-tiskáren.

Obrazek POST

ABAQUS/CAE

CAE = Complette Abaqus Environment. Integrovaný PRE- a POST-procesor. Umo¾òuje vytváøet parametrické modely. Mo¾nost importu formátù IGES a ACIS. Podpora OpenGL. V souèasné dobì portace pouze pod SGI, HP a Intel.

Obrazek CAE© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 1. října 2005
Č