Metoda konečných prvků I (211 1034)

1. ročník NMS;  3+0 - zk


Přednášející

Doc. Ing. Miroslav ŠPANIEL, CSc.

Osnova:

Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, rešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy. Formulace deskových a skořepinových elementů. Prutové a rámové konstrukce. Vazbové rovnice. Formulace a integrace pohybových rovnic v MKP.

Předmět MKP1 nemá vlastní cvičení, ale aplikace MKP jsou souběžně procvičovány a aplikovány v předmětu Projekt 1 podle programu v jednotlivých zaměřeních . V AM, DMT a VSZ se cvičí základy tvorby modelu, příklady modelování v systémech ANSYS nebo ABAQUS. Pak posluchač použije MKP ve vlastním  projektuZkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část má formu bodovaného testu, která sestává z příkladu a otázek. Seznam všech testových otázek a typových příkladů je uveden zde. Maximalně dosažitelný počet bodů v testu je 25. Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 3 body z 5ti za příklad a 10 bodů z 20ti za odpovědi na testové otázky. Ústní část zkoušky může obsahovat podotázky k testu a diskusi na témata z okruhů uvedených zde.

Následující tabulka obsahuje známky, na které posluchač aspiruje na základě bodového hodnocení testu. Je pouze orientační, konečnou známku navrhne zkoušející na základě testu i ústní zkoušky. Při dosažení 3 a více bodů z příkladu a současně 13 a více bodů z celého testu má posluchač možnost dostat hodnocení E bez ohledu na ústní zkoušku.

< 3,00 za příklad nebo < 10,00 za otázky nedostatečně F
13,00 - 14,49 dostatečně E
14,50 - 16,99 uspokojivě D
17,00 - 19,99 dobře C
20,00 - 22,99 velmi dobře B
23,00 - 25,00 výborně A


Procvičení praktických dovedností při aplikacích MKP


Nepovinné referáty

Každý posluchač má možnost vypracovat referát a prověřit tak dovednosti, které získal. Číslo referátu odpovídá pořadovému číslu posluchače dle níže uvedeného seznamu studentů.

Předmětem referátu je:

  1. vytvoření geometrického modelu jednoduché součásti dle zadání (modelovat jako rovinnou úlohu)
  2. vygenerování konečněprvkové sítě
  3. uložení a zatížení modelu
  4. výpočet
  5. zhodnocení výsledků - výpis požadovaných hodnot dle zadání
Výsledky MKP výpočtu mohou studenti zodpovědět ve formuláři pro odpovědi.

Pokyny pro řešení referátůreferáty 1 - 65 referáty 66 - 125
ODKAZY:

  1. Příklady ANSYS


© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 23. září 2011

-