Metoda konečných prvků I (211 1030)

1. ročník NMS;  3+1 - z,zk; 5 kreditů


Přednášející

Doc. Ing. Miroslav ŠPANIEL, CSc.

Osnova:

Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, rešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy. Formulace deskových a skořepinových elementů. Prutové a rámové konstrukce. Vazbové rovnice. Formulace a integrace pohybových rovnic v MKP. Cvičí se základy tvorby modelu, příklady modelování v systémech ANSYS nebo ABAQUS. Posluchač provádí samostatně výpočet jednoduché úlohy, která mu byla zadána a odevzdává referát.


Podmínky pro udělení zápočtu

Správné a včasné odevzdání referátu

Zkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část má formu bodovaného testu, která sestává z příkladu a otázek. Seznam všech testových otázek a typových příkladů je uveden zde. Maximalně dosažitelný počet bodů v testu je 25. Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 3 body z 5ti za příklad a 10 bodů z 20ti za odpovědi na testové otázky. Ústní část zkoušky může obsahovat podotázky k testu a diskusi na témata z okruhů uvedených zde.

Následující tabulka obsahuje známky, na které posluchač aspiruje na základě bodového hodnocení testu. Je pouze orientační, konečnou známku navrhne zkoušející na základě testu i ústní zkoušky. Při dosažení 3 a více bodů z příkladu a současně 13 a více bodů z celého testu má posluchač možnost dostat hodnocení E bez ohledu na ústní zkoušku.

< 3,00 za příklad nebo < 10,00 za otázky nedostatečně F
13,00 - 14,49 dostatečně E
14,50 - 16,99 uspokojivě D
17,00 - 19,99 dobře C
20,00 - 22,99 velmi dobře B
23,00 - 25,00 výborně A


Rozvrh hodin, seznam studentů a zadání referátů - 2010/11 - ZS

Program cvičení z MKP I

Referáty

Každý posluchač vypracuje referát. Číslo referátu odpovídá pořadovému číslu posluchače dle výše uvedeného seznamu studentů. Předmětem referátu je:
  1. vytvoření geometrického modelu jednoduché součásti dle zadání (modelovat jako rovinnou úlohu)
  2. vygenerování konečněprvkové sítě
  3. uložení a zatížení modelu
  4. výpočet
  5. zhodnocení výsledků - výpis požadovaných hodnot dle zadání
Výsledky MKP výpočtu studenti zodpoví ve formuláři pro odpovědi. Student má celkem 30 možností zadat správnou odpověd.

Formulář pro odevzdání referátu

Pokyny pro řešení referátů

Referát musí být odevzdán nejpozději na posledním cvičení z MKP!

referáty 1 - 65 referáty 66 - 125
ODKAZY:

  1. Příklady
  2. ABAQUS
  3. ANSYS


© Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 21. září 2009

-