next up previous
Next: About this document ... Up: otazky_test Previous: Typové příklady.

Testové otázky.

 1. Jaký varianční princip představuje následující rovnice?

  \begin{displaymath}\int_{\Omega} \sigma_{ij} \delta\varepsilon_{ij}\,dV - \int_{...
...\,dV - \int_{\partial\Omega_{\sigma}} p_{i} \delta u_{i}\,dS= 0\end{displaymath}

  Co představují symboly ($\Omega$, $\partial\Omega_{\sigma}$, $\sigma_{ij}$, $\delta\varepsilon_{ij}$, $X_{i}$, $\delta u_{i}$, $p_{i}$) v ní zapsané? Zformulujte příslušný variační princip! (Nápověda: Nezapomeňte na pojem kinematicky přípustného pole posuvů).
  4 body

 2. Co představuje symbol $\Pi$, a v jakém variančním principu se využívá?

  \begin{displaymath}\Pi = {{1}\over{2}} \int_{\Omega} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij...
..._{i} u_{i}\,dV - \int_{\partial\Omega_{\sigma}} p_{i} u_{i}\,dS\end{displaymath}

  Co představují symboly $\Omega$, $\partial\Omega_{\sigma}$, $\sigma_{ij}$, $\varepsilon_{ij}$, $X_{i}$, $u_{i}$, $p_{i}$? Zformulujte příslušný variační princip! (Nápověda: Nezapomeňte na pojem kinematicky přípustného pole posuvů).
  4 body

 3. Celkovou potenciální energii lze zapsat ve tvaru

  \begin{displaymath}\Pi = U - W\end{displaymath}

  Co představují symboly $U$ a $W$. Doplňte vztahy pro jejich vyjádření

  \begin{displaymath}U = \mbox{\fbox{}}\int_{\Omega} \mbox{\fbox{}}\mbox{\fbox{}}\,dV\end{displaymath}


  \begin{displaymath}W = \int_{\Omega} \mbox{\fbox{}}\mbox{\fbox{}}\,dV + \int_{\partial\Omega_{\sigma}} \mbox{\fbox{}}\mbox{\fbox{}}\,dS\end{displaymath}

  a popište význam použitých symbolů. Zformulujte příslušný variační princip! (Nápověda: Nezapomeňte na pojem kinematicky přípustného pole posuvů).
  4 body

 4. Odvoďte proces sestavení globální matice tuhosti $\mbox{\underline K}$ z matic tuhosti jednotlivých elementů $\mbox{\underline K}^{e}$ s využitím definičních vztahů pro deformační energii. (Nápověda: $U = \sum_{e} U^{e}$, $U = {{1}\over{2}}\vec{\Delta}^{T} \cdot \mbox{\underline K} \cdot \vec{\Delta}$, $U^{e} = {{1}\over{2}}\vec{\delta}^{eT} \cdot \mbox{\underline K}^{e} \cdot \vec{\delta}^{e}$. Využijte matic tuhosti elementu $\tilde{\mbox{\underline K}}^{e}$ o stejném rozměru, jako je rozměr globální matice tuhosti.)
  4 body

 5. Vysvětlete zavedení kinematických okrajových podmínek (modifikaci soustavy $\mbox{\underline K} \cdot \vec{\Delta} = \vec{F}$) do MKP modelu. (Nápověda: výjděte z faktu, že kinematická okrajová podmínka snižuje počet neznámých posuvů a využijte symetrii matice tuhosti. Pojednejte i případ, kdy je vynucen nenulový posuv!)
  4 body

 6. Zapište vztah pro celkovou potenciální energii $\Pi$ MKP modelu s pomocí globální matice tuhosti $\mbox{\underline K}$, globálního vektoru uzlových posuvů $\vec{\Delta}$ a globálního vektoru vnějších uzlových sil $\vec{F}$. Odvoďte a s pomocí týchž symbolů zapište soustavu rovnic, které reprezentují nutnou podmínku extrému (minima) celkové potenciální energie a tím podmínku rovnováhy MKP modelu.
  4 body

 7. Odvoďte, jak se v MKP modelu (v rovinné úloze) projeví zatížení tělesa teplotním polem $T(x,y)$. (Nápověda:
  1. Pomocí teplotního rozdílu $\Delta T$ a teplotní roztažnosti $\alpha$ definujte za předpokladu isoropního materiálu tenzor počáteční deformace $\pmb{\varepsilon}_{0}$. Vyjádřete i jeho vektorovou reprezentaci $\vec{\varepsilon}_{0}$
  2. Upravte Hookeův zákon ve vektorové reprezentaci $\vec{\sigma} = \mbox{\underline E}\cdot\vec{\varepsilon}$ tak, aby respektoval počáteční deformaci.
  3. Pro takto upravený Hookeův zákon modifikujte výraz pro celkovou potenciální energii MKP modelu

   \begin{displaymath}\sum_{e} \left[ {{1}\over{2}} \, \int_{\Omega_{e}}\vec{\varep...
..._{\Gamma_{e,\sigma}}\vec{u}^{T}\cdot\vec{p}\,d\Gamma \right] = \end{displaymath}   \begin{displaymath}\sum_{e} \left[ {{1}\over{2}} \, \int_{\Omega_{e}}\vec{\varep...
..._{\Gamma_{e,\sigma}}\vec{u}^{T}\cdot\vec{p}\,d\Gamma \right] = \end{displaymath}   \begin{displaymath}\sum_{e} \left\{ {{1}\over{2}} \,\, \vec{\delta}^{T}\cdot\lef...
...sigma}}\mbox{\underline N}^{T}\cdot\vec{p}\,d\Gamma \right\} = \end{displaymath}   \begin{displaymath}\sum_{e} \left\{{{1}\over{2}} \,\, \vec{\delta}^{T}\cdot\mbox...
...\, - \, \vec{\delta}^{T}\cdot\vec{F}_{ekv.,povrch}^{e} \right\}\end{displaymath}


  4. Nový člen interpretujte jako ekvivalentní uzlovou sílu.
  4 body

 8. Uveďte definiční vztah (z čeho na co operuje) matice tvarových funkcí $\mbox{\underline N}\left(x,y,z\right)$. (Nápověda: Analogicky platí, že matice tuhosti elementu $\mbox{\underline K}^{e}$ je definována vztahem $U = {{1}\over{2}}\vec{\delta}^{T} \cdot \mbox{\underline K}^{e} \cdot \vec{\delta}$)
  2 body

 9. Uveďte definiční vztah (z čeho na co operuje) $\vec{\delta}$- $\vec{\varepsilon}$ operátor (operátor z uzlových posuvů na deformace) $\mbox{\underline B}\left(x,y,z\right)$. (Nápověda: Analogicky platí, že matice tuhosti elementu $\mbox{\underline K}^{e}$ je definována vztahem $U = {{1}\over{2}}\vec{\delta}^{T} \cdot \mbox{\underline K}^{e} \cdot \vec{\delta}$)
  2 body

 10. Uveďte definiční vztah (z čeho na co operuje) matice tuhosti elementu $\mbox{\underline K}$. (Nápověda: Analogicky je matice tvarových funkcí $\mbox{\underline N}$ definována vztahem $\vec{u}\left(x,y,z\right) = \mbox{\underline N}\left(x,y,z\right) \cdot \vec{\delta}$)
  2 body

 11. Na příkladu jednorozměrného (tyčového elementu) vysvětlete pojem matice tvarových funkcí - $\mbox{\underline N}\left(x,y,z\right)$.
  3 body

 12. Vyjmenujte obecné vlastnosti matice tuhosti elementu $\mbox{\underline K}^{e}$. Alespoň jednu z nich dokažte!
  3 body

 13. Popište proces vyhlazení napjatosti prostřednictvím interpolace v uzlech.
  3 body

 14. Vysvětlete na příkladu 1D tyčového elementu pojem ekvivalentní uzlová síla. (Nápověda: popište čemu je ekvivalentní a v jakém smyslu.)
  3 body

 15. Je dána tabulka souřadnic uzlů
  uzel 1 2 3 4 5 6 7 8
  $x$ [mm] 0 10 0 10 0 10 20 20
  $y$ [mm] 20 20 10 10 0 0 10 0


  tabulka elementů (incidence uzlů)
  lok. uzel 1 2 3 4
  element        
  1 (4-uzlový rovinný) 1 2 4 3
  2 (4-uzlový rovinný) 3 4 6 5
  3 (4-uzlový rovinný) 4 7 8 6


  a tabulka incidence globálních stupňů volnosti
  uzel 1 2 3 4 5 6 7 8
  $u_{x}$ [mm] 1 3 5 7 9 11 13 15
  $u_{y}$ [mm] 2 4 6 8 10 12 14 16


  rovinné MKP sítě.
  1. Načrtněte uvedenou síť v globálním souřadném systému $(Oxy)$, očíslujte v ní uzly a elementy!
  2. Naznačte rozmístění prvků matice tuhosti elementu č. 2 ( $\mbox{\underline K}^{2}$) v globální matici tuhosti $\mbox{\underline K}$
  2 body
  Výsledek:
  \includegraphics[height = 90mm]{struct1.eps}

 16. Je dána tabulka souřadnic
  uzel 1 2 3 4 5 6 7 8
  $x$ [mm] -20 -20 -10 0 10 20 20 0
  $y$ [mm] 0 10 20 20 20 10 0 0


  tabulka elementů
  lok. uzel 1 2 3 4
  element        
  1 (3-uzlový rovinný) 1 2 8 -
  2 (3-uzlový rovinný) 2 3 8 -
  3 (3-uzlový rovinný) 3 4 8 -
  4 (3-uzlový rovinný) 4 5 8 -
  5 (3-uzlový rovinný) 5 6 8 -
  6 (3-uzlový rovinný) 6 7 8 -


  a tabulka incidence globálních stupňů volnosti
  uzel 1 2 3 4 5 6 7 8
  $u_{x}$ [mm] 1 3 5 7 9 11 13 15
  $u_{y}$ [mm] 2 4 6 8 10 12 14 16


  rovinné MKP sítě.
  1. Načrtněte uvedenou síť v globálním souřadném systému $(Oxy)$, očíslujte v ní uzly a elementy!
  2. Naznačte rozmístění prvků matice tuhosti elementu č. 2 ( $\mbox{\underline K}^{2}$) v globální matici tuhosti $\mbox{\underline K}$
  2 body
  Výsledek:
  \includegraphics[height = 90mm]{struct2.eps}

 17. Je dána tabulka souřadnic
  uzel 1 2 3 4 5
  $x$ [mm] -10 0 10 0 0
  $y$ [mm] 0 10 0 -10 0


  tabulka elementů
  lok. uzel 1 2 3 4
  element        
  1 (3-uzlový rovinný) 1 2 5 -
  2 (3-uzlový rovinný) 2 3 5 -
  3 (3-uzlový rovinný) 3 4 5 -
  4 (3-uzlový rovinný) 4 1 5 -


  a tabulka incidence globálních stupňů volnosti
  uzel 1 2 3 4 5      
  $u_{x}$ [mm] 1 3 5 7 9      
  $u_{y}$ [mm] 2 4 6 8 10      


  rovinné MKP sítě.
  1. Načrtněte uvedenou síť v globálním souřadném systému $(Oxy)$, očíslujte v ní uzly a elementy!
  2. Naznačte rozmístění prvků matice tuhosti elementu č. 2 ( $\mbox{\underline K}^{2}$) v globální matici tuhosti $\mbox{\underline K}$
  2 body
  Výsledek:
  \includegraphics[height = 90mm]{struct3.eps}


next up previous
Next: About this document ... Up: otazky_test Previous: Typové příklady.
Miroslav Spaniel 2009-01-06