Aplikace metody konečných prvků (211 2014)

3. ročník - Bakalářské studium;  2+1 - kz; 3 kredity


Přednášející

Ing. Zdeněk HORÁK, Ph.D.

Osnova:

Variační principy ve statice poddajných těles (princip virtuálních posuvů a princip minima celkové potenciální energie). Deformační varianta MKP (konstrukce bázových funkcí, vyjádření celkové potenciální energie, kinematické okrajové podmínky, rešení rozsáhlých soustav rovnic) v jedno-, dvoj- a trojrozměrném kontinuu. Struktura dat v MKP. Obecné požadavky na konečné elementy.

Cvičí se základy tvorby modelu, příklady modelování v systémech ANSYS nebo ABAQUS. Posluchač provádí samostatně výpočet jednoduché úlohy, která mu byla zadána a odevzdává referát.


Podmínky pro udělení zápočtu

Správné a včasné odevzdání referátu

Klasifikace

je založena na písemném bodovaném testu. Test obsahuje příklad na aplikaci principu minima celkové potenciální energie a otázky. Seznam všech testových otázek a typových příkladů je uveden zde. Pro získání zápočtu je nutno získat 3 body z 5ti za příklad a 6 bodů z 15ti za odpovědi na testové otázky.


< 3,00 za příklad nebo < 6,00 za otázky nedostatečně F
09,00 - 10,49 dostatečně E
10,50 - 12,99 uspokojivě D
13,00 - 15,99 dobře C
16,00 - 17,99 velmi dobře B
18,00 - 20,00 výborně A


Rozvrh hodin, seznam studentů a zadání referátů - 2010/11 - ZS

Program cvičení z AMKP

Referáty

Každý posluchač vypracuje referát. Číslo referátu odpovídá pořadovému číslu posluchače dle výše uvedeného seznamu studentů. Předmětem referátu je:
  1. vytvoření geometrického modelu jednoduché součásti dle zadání (modelovat jako rovinnou úlohu)
  2. vygenerování konečněprvkové sítě
  3. uložení a zatížení modelu
  4. výpočet
  5. zhodnocení výsledků - výpis požadovaných hodnot dle zadání
Výsledky MKP výpočtu studenti zodpoví ve formuláři pro odpovědi. Student má celkem 30 možností zadat správnou odpověd.

Formulář pro odevzdání referátu

Pokyny pro řešení referátů

Referát musí být odevzdán nejpozději na posledním cvičení z MKP!

referáty 1 - 65 referáty 66 - 125
ODKAZY:

  1. Příklady ANSYS


©„Výskum faktorov vplývajúcich na výkonnostné a jazdné vlastnosti gumárenských zmesí a výrobkov a komplexného analytického prostredia pre realizáciu širokospektrálnych testov“ Miroslav Španiel
Kontakt:
miroslav.spaniel@fs.cvut.cz
Poslední změna: 23.září 2011

-