ÚVOD DO ANSYSU - KONZOLA (ANSYS 7.1 a vyšší)

Úloha je zaměřena na vysvětlení filosofie a základních technik tvorby geometrického modelu způsobem "top-down", tedy prostřednictvím operací s vyššími geometrickými entitami. Preprocesor ANSYSu umožňuje generovat "na jeden příkaz" entity jako obdélníky, polygony, kružnice, mezikruží, kruhové a mezikruhové výseče ve 2D a kvádry, válce, duté válce, kruhové jehlany a anuloidy ve 3D ("Main Menu->->Preprocessor->Create ...". Tyto entity jsou umísťovány v pracovním souřadném systému "Workplane", který je ovládán z "Utility Menu->Workplane ...". S entitami je možno provádět operace součtů ("Main Menu->Preprocessor->OPerate->Add"), rozdílů ("...->Subtract"), slepení ("...->Glue"), průniků ("...->Intersect", "...->Partition"), a dělení či řezání ("...->Divide").

Zadání

Zadání úlohy

Spuštění ANSYSu

Viz uloha 1

Geometrické modelování

  1. Pomocí "Main Menu->Preprocesor->Modeling->Create->Areas->Rectangle->By Dimensions" vytvoříme vodorovný obdélník s rozměry x <-10; 100>,y <-15; 15> (obr.1, obr.2). Celý proces se opakuje pro svislý obdélník s rozměry x <-20; 20>,y <-15; 100> (obr.3, obr.4).
  2. Abychom mohli vytvořit půlkruhová zakončení obdélníků, musíme přenést Workplane do středů těchto kružnic. Nejprve to provedeme pro horní obdélník. Pomocí příkazu "Utility Menu->Workplane Offset WP to Keypoints" umísťíme střed Workplane do "těžiště" vybraných keypointů (obr.5). Poté příkazem "Main Menu->Preprocesor->Modeling->Create->Areas->Circle->By Dimensions" vygenerujeme půlkružnici se středem v počátku Workplane, o poloměru (Outer radius) 20 a v úhlech od <0; 180> (obr.6). Výsledek operace je na obr.7
  3. Pro vodorovný obdélník provedeme analogické operace:
  4. Z vodorovného a svislého obdélníku vytvoříme jednu plochu ve tvaru "L" pomocí množinového součtu. Spustíme operaci "Main Menu->Preprocesor->Modeling->Operate->Booleans->Add->Areas", a vybereme (pikováním myší) oba obdélníky obr.11. Kliknutím na "OK" se potvrdí provedení operace. Výsledek operace je na obr.12 (zkuste si nakreslit čáry "Utility Menu->Plot->Lines").
  5. Plocha "L" a půlkruhy jsou odděleny (nemají společnou hranici). Aby síť byla celistvá, je nutno tuto společnou hranici vytvořit. Účinným nástrojem je operace "slepení" "Main Menu->Preprocesor->Modeling->Operate->Booleans->Glue->Areas". Vybereme všechny tři plochy obr.13 a klikneme na "OK", čímž operaci potvrdíme.
  6. Otvory vytvoříme tak, že od základních ploch "odečteme" (Subtract) kruhy.
  7. Vytvoření přechodů v rozích. ANSYS je vybaven prostředky pro generování přechodů (fillet) mezi dvěma křivkami, které se protínají ve společném keypointu.
  8. Výsledný útvar geometrického modelování, který je tvořen třemi plochami je na obr.37.

Vytváření konečněprvkového modelu

Viz uloha 1. Příklad vytvořeného modelu.

Vlastní výpočet

  1. V případě lineární úlohy s jediným zatěžovacím případem (Load State) spočívá spuštění výpočtu ve volbě "Main Menu->solution->Solve-Current LS"

Zobrazení a zpracování výsledků - postprocessing

Viz uloha 1. Na následujících obrázcích je zobrazeny vypočtené deformace, napětí HMH, SX a SY.


Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Autor: Miroslav Španiel, Tomáš Mareš
Editor: Miroslav Španiel
Správce WWW: Pavel Štěrba.
Kontakt: spaniel@lin.fsid.cvut.cz
Poslední změna 10.1.2001