next up previous
Next: 5 Zatížení tlakem Up: an2aba - konvertor z Previous: 3 Struktura výstupu

4 Obsluha programu.

Pro vlastní překlad se volá soubor an2aba. V současnosti je implementován na platformě IRIX. Je dostupný na serveru gin.fsid.cvut.cz v adresáři /scratch/gin/spaniel/an2aba_latest. Program je orientován na grafické rozhraní X-window, nevyžaduje ale nadstandardní knihovny (Motif, Open-GL ...). Postup při překladu úlohy je následující:

Obr. 1: Schéma uživatelského rozhraní
\includegraphics[height=160mm]{./pavouk.ps}

  1. Nastavení cílového souboru. Cílovým souborem je soubor filename.inp a soubory filename.1,...filename.N. Soubor filename.inp obsahuje hlavičku a příkazy pro vložení4 souborů filename.1,...filename.N, které jsou databázemi uzlů, elementů, rovnic a množin, které příslušejí jednotlivým N vstupním souborům. Jméno cílového souboru lze nastavit s pomocí browseru (viz pozice 2 na obrázku 1), nebo přímo ve vstupním poli Set target (pozice 10 tamtéž).

  2. Nastavení zdrojových souborů. Zdrojovými soubory jsou ASCII databáze generované ANSYSem (viz kapitolu 2), jejichž jméno je zakončeno .cdb. Musí být vybírány browserem (pozice 3 v obr.1), který je vyvolán tlačítkem Add source. Seznam vybraných souborů je zapsán v rolovacím poli 8, ve kterém mohou být soubory kliknutím označeny a smazány tlačítkem Rem source (viz pozici 9 na obrázku 1)

  3. Překlad se spouští výkonným tlačítkem Compile. Probíhá v cyklu přes jednotlivé vstupní soubory, a před vlastní kompilací každého z nich vyvolá dvě interaktivní okna:
    1. Okno shift slouží k zadání posuvu číslování uzlů a elementů. Shiftem se míní hodnota, která je při překladu přičtena k číslu každého uzlu, resp. elementu. Tento mechanismus umožňuje vytvářet rozsáhlé úlohy z více zdrojů, aniž by bylo nutno kontrolovat jednoznačnost číslování MKP entit. Pro každý další vstupní soubor je hodnota shiftu automaticky nastavena na nejvyšší dosud dosažené číslo entity. Tuto hodnotu je možno editovat, pokud by však hrozilo překrytí číslování z jednotlivých zdrojových souborů je použit nejmenší možný posun číslování.

    2. Okno Element types slouží ke konverzi typů elementu z ANSYSu do ABAQUSu. Na pozici 17 v obrázku 1 je vypsán aktuální zdrojový soubor, který se překládá. V políčku 16 je vypsáno číslo aktuálního element-typu z ANSYSu a typ elementu z knihovny ANSYSu, který mu přísluší. Rolovací seznam 15 obsahuje kompletní nabídku elementů programu ABAQUS, které lze pro aktuální typ elementu použít. Výběr se provede pomocí kliknutí, vybraná položka je vysvícena. Tlačítkem Accept se volba potvrdí, tlačítko Default slouží k výběru nic proti ničemu. Tlačítko Help není zatím funkční. Toto okno je voláno pro všechny element-typy daného zdrojového souboru.

    Poté je spuštěna vlastní kompilace zdrojového souboru. V rolovacím seznamu 18 základního okna 1 (viz obrázek 1) jsou vypisována hlášení o probíhající kompilaci, případně varování nebo chybová hlášení. Stejná hlášení se vypisují do souboru filename.message. Minimálním obsahem hlášení je pathname kompilovaného zdroje a elementové a uzlové shifty. Po skončení kompilace se vypíše SOURCE COMPILED.


next up previous
Next: 5 Zatížení tlakem Up: an2aba - konvertor z Previous: 3 Struktura výstupu
Miroslav Spaniel
2004-11-05